ระบบลงทะเบียน

เป็นระบบใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม หรือ อบรม
ในกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี