ระบบลงทะเบียน

เป็นระบบใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม หรือ อบรม
ในกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน