.

กิจกรรม Show & Share

ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ : นาง เนาวรัตน์ มหาโคตร
โทรศัพท์ : 3062


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถาบัน เวลาในการลงทะเบียน
1อ. ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่องสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 11:58:32
2น.ส. ณัชชา บวรพานิชย์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 11:58:49
3น.ส. สุภาภรณ์ ทนสันเทียะฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 11:59:13
4นาง เนาวรัตน์ มหาโคตรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 11:59:29
5น.ส. วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 11:59:49
6นาง ดวงใจ กาญจนศิลป์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:00:04
7น.ส. พรสุรีย์ บุตรวิชาฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:00:30
8น.ส. ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:02:05
9น.ส. รักชนก บุญนวมฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:02:23
10น.ส. ศิริวรรณ ชุมกลางฝ่ายบริการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:02:37
11นาง ธารนที กรมโพธิ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:02:53
12นาย จักรี รังคะวัตฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:03:07
13นาง พัชรินทร์ ด่านกลางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:03:24
14นาย บดินทร์ ยางราชย์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:03:44
15นาย วิทวัฒน์ วะสุรีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:04:00
16นาย พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวตฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2021-07-14 12:04:14
พบข้อมูลทั้งหมด รายการ จากข้อมูลทั้งหมด รายการ